Regulamin ogólny

Organizatorami konkursu oraz administratorem danych osobowych są:

– Portal internetowy Gavran ( fan-dom.pl; gavran.pl )

1.0. Postanowienia

1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych niniejszym regulaminem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich z wyłączeniem współtwórców portalu Gavran  i najbliższych członków ich rodzin. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

1.3. Zadanie konkursowe zostało opisane na stronie konkursu.

1.4. Prace należy przesłać na adres [email protected], w tytule wpisując słowa określone w treści konkursu.

1.5.  W przypadku, gdy konkurs odbywa się w dwóch wariantach, każdy z autorów może nadesłać po jednym zgłoszeniu do każdego z wariantów konkursu. Uczestnik może wziąć udział w obu wariantach, ale wygrać może tylko w jednym. W przypadku kilku zgłoszeń do jednego wariantu liczona jest tylko pierwsza z nadesłanych prac. Ponadto z jednego lokalu mieszkaniowego przyjmujemy tylko jedną odpowiedź do każdego wariantu.

1.6.  Forma nadsyłanej treści określona jest w treści konkursu. Uczestnik zostanie usunięty z konkursu, jeśli praca będzie naruszać prawa osób trzecich (tzn. nie będzie jego własnością).

1.7. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania treści przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

1.8. W przypadku konkursów twórczych oceny prac dokonają redaktorzy portalu Gavran, chyba że w treści konkursu określono inaczej. W przypadku innych form konkursów – nagrody będą przyznawane na podstawie zasad określonych w treści konkursu.

1.9. Prace mogą zostać opublikowane na stronie portalu lub w mediach społecznościowych portalu Gavran.

 1.10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Gavran.

 1.11. Nagrody w konkursie zostały określone w treści konkursu. Żadna nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 1.12. Nagrody wysłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 15 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu, chyba że w treści konkursu zostało napisane inaczej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia bądź zaginięcie przesyłki wynikające z działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 1.13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 1.14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przełożenia lub odwołania konkursu.

 1.15. Uczestnik wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych w  celach  organizacji i przeprowadzenia konkursu, udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz wysyłki nagród. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Portal internetowy Gavran (fan-dom.pl; gavran.pl). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

1.16. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach przewidzianych  w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).

1.17. Dane  osobowe uczestników będą  przetwarzane  w  celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

1.18. Organizator będzie zbierał od zwycięzcy konkursu następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. adres do korespondencji (wysyłka nagrody),
  4. numer telefonu.

1.19. Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

1.20. Dane  uczestników  konkursu  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

1.21. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

2.0. Terminy

2.1. Terminy nadsyłania prac zostały określone w treści konkursu.

 2.2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 3.0. Postanowienia końcowe

 3.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 3.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.